‘Effecten van aanleg Windpark nog onvoldoende in beeld’

Staphorst - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Staphorst beoordeeld. Het rapport laat nog onvoldoende zien of voor de aanleg van het windpark grondwaterbemaling nodig is. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het verdrogingsgevoelige natuurgebied Boswachterij Staphorst.

De gemeente Staphorst wil tussen de dorpskern en Boswachterij Staphorst een windpark van de lokale coöperatie Wij Duurzaam Staphorst mogelijk maken. Het gaat om een windpark met drie of vier turbines en een totaal vermogen van ten minste 12 megawatt. Voordat de gemeenteraad van Staphorst besluit over de omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Aan de Commissie m.e.r. is gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies

Het rapport is helder van structuur en geeft een goed beeld van te verwachten milieueffecten. De Commissie mist echter op enkele onderdelen nog milieu-informatie. In het rapport is nog niet onderzocht of grondwaterbemaling nodig is voor de aanleg van het windpark en wat de effecten daarvan zijn. Dit is van belang omdat het nabijgelegen natuurgebied Boswachterij Staphorst gevoelig is voor verdroging. Als de aanleg tot verdroging van het gebied kan leiden, is het nodig om te onderzoeken of dit kan worden voorkomen.

Ook geven de visualisaties van de windturbines mogelijk een vertekend beeld. De visualisaties laten windturbines zien met een ashoogte van 126 meter, terwijl de maximale ashoogte 140 meter kan zijn. De Commissie adviseert het rapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. De gemeente Staphorst heeft laten weten dit advies over te nemen.