Waterschap houdt spreekuur over nieuwe indeling onderhoud

Regio Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt voor inwoners in de omgeving van De Wieden een telefonisch spreekuur over de nieuwe indeling van watergangen. Welke zijn belangrijk voor het regionaal watersysteem en welke voor individuele percelen?

Deze nieuwe indeling houdt in dat voor sommige watergangen diegene die het onderhoud uitvoert, wijzigt. Het telefonisch spreekuur wordt gehouden op woensdag 8 juli van 19.00 tot 21.00 uur. Inwoners die vragen hebben of willen reageren, kunnen bellen met (088) 2331200. Wie wil videobellen, kan zich aanmelden via waterschapszorg@wdodelta.nl.

Door de uitbraak van het coronavirus kiest het waterschap voor het telefonisch spreekuur, in plaats van inloopavonden. Direct betrokkenen ontvangen een brief van WDODelta.

Nieuwe criteria

Het waterschap heeft nieuwe criteria vastgesteld waarmee de watergangen in drie verschillende categorieën worden ingedeeld. Uit deze indeling volgt wie de watergang gaat onderhouden. Sommige watergangen wil het waterschap zelf onderhouden, andere watergangen wil het waterschap juist in onderhoud overdragen aan de aanliggende eigenaren. Dit betekent dat voor sommige watergangen de onderhoudsplichtige wijzigt. Deze veranderingen worden de komende vier jaar doorgevoerd, onderverdeeld in 25 deelgebieden. In totaal worden ongeveer 1.200 kilometer watergangen in een andere categorie ingedeeld.

Het waterschap startte in het voorjaar 2019 met de invoering van de wijzigingen in het deelgebied Smilde en hoopt vier jaar later bij Deventer te eindigen. Hierdoor kan WDODelta in het hele werkgebied een gelijk serviceniveau verlenen. De omgeving De Wieden is het negende deelgebied waar het waterschap de wijzigingen invoert.

Maatregelen

Voor deze aanpassingen zijn soms fysieke maatregelen nodig, zoals rasters verzetten, hekken plaatsen, watergangen verruimen en toegangsdammen verwijderen of plaatsen. Op plekken waar WDODelta maatregelen uitvoert, kan het misschien ook andere knelpunten oplossen. Hierover gaat het waterschap in gesprek met grondeigenaren en pachters.

WDODelta spreekt bewoners graag over de nieuwe indeling en eventuele andere onderwerpen die het waterschap aangaan. „We vullen de zorg voor ons water in een aantal gebieden anders in. Dit is nodig voor een toekomst waarin waterbeheer nog belangrijker wordt. Opbrengsten op landbouwpercelen, groei en bloei in natuurgebieden en misschien ook wel wonen en recreëren worden afhankelijker van de aan- en afvoer van water. Daarvoor leggen we nu een goede basis”, zegt bestuurder Hans Pereboom.

Op www.wdodelta/waterschapszorg staat meer informatie over de invoering van de nieuwe indeling en op basis van welke criteria dit gebeurt. Welke watergang in welke categorie valt en wie het onderhoudt, legt het waterschap vast in de zogeheten ‘Legger oppervlaktewaterlichamen’ (www.wdodelta.nl/legger).