SGP wil betere bescherming weidevogels

Regio - De weidevogelstand staat in Overijssel onder druk. Onder andere vossen en steenmarters spelen daarbij een belangrijke rol. Steenmarters zijn echter beschermd, waardoor ze niet bestreden mogen worden.

De SGP in Overijssel wil middelen inzetten om de weidevogels te beschermen. Een meerderheid van de Staten steunt de SGP. „Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van weidevogels”, betoogt fractievoorzitter Dirk Van Dijk. Als voorbeeld noemt hij het omrasteren met prikkeldraad van nesten van wulpen in het gebied De Olde Maten. „Zowel de inzet van de agrarische sector als van vrijwilligers is onmisbaar bij de bescherming van de weidevogels.”

Predatoren bestrijden

Hij roept Gedeputeerde Staten op om met die sectoren in gesprek te gaan. Samen met agrarische organisaties, vogelbescherming en terreinbeheerders, zouden die kunnen onderzoeken op welke wijze de inzet van vrijwilligers gestimuleerd en bevorderd kan worden.

Ook wil Van Dijk dat er gekeken wordt naar de bestrijding van predatoren, zoals de vos en de steenmarter. Het krijgen en behouden van draagvlak bij landeigenaren en vrijwilligers is volgens hem cruciaal om positieve resultaten te boeken. De provincie zou hiervoor dan ook geld moeten inzetten. Gedeputeerde Staten krijgen tot 1 november de tijd hoe zij hieraan een gewenste invulling kunnen geven. De jarenlange neerwaartse trend in de aantallen weidevogels in Overijssel zet door.

Herstel is mogelijk

De wulp is in aantal iets toegenomen en ook de graspieper nam toe. Voor soorten als grutto en kievit blijft de trend negatief. Het blijkt dat op locaties waar door natuurorganisaties en agrarische natuurverenigingen veel wordt gedaan voor weidevogels herstel mogelijk is. Ondanks grote inzet in beheergebieden blijkt dat de aantallen van de kievit en grutto in vier jaar tijd duidelijk achteruit zijn gegaan. De tureluur en wulp zijn stabieler.